Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00120.Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В предмета на обществената поръчка се съдържат 230 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.


Деловодна информация
00826 -
Д-1626 26/11/2018
да да
26/11/2018
Открита процедура
00826-2018-0010

 1. Решение номер Д-282/26.11.2018 г. за откриване на процедура. Изх.№ Д-1625/26.11.2018 г. 28.11.2018 г.
 2. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 28.11.2018 г.
 3. Документация - заглавна страница 28.11.2018 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 28.11.2018 г.
 5. Техническа спецификация 28.11.2018 г.
 6. Проект на договор 28.11.2018 г.
 7. Образци на документи 28.11.2018 г.
 8. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 28.11.2018 г.
 9. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Протокол №1 от 25.01.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 25.01.2019 г.

 • Дата
  28.11.2018
 • Последна промяна
  25.01.2019