Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00095.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов 64 срезов спирален компютърен томограф за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Извършване на еднократна доставка, монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и въвеждане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи на нов 64-срезов спирален компютърен томограф, обучение на персонала за работа с него, гаранционно обслужване и доставка при необходимост на консумативи; Изготвяне на технологичен проект за разположение на апарата и компонентите му в помещенията и по съответните части; Демонтаж и транспортиране на стария компютърен томограф на МБАЛНП „Свети Наум“ до място, посочено от Възложителя в рамките на структурата на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД; Изготвяне на проект за лъчезащита на помещението и съгласуването му с Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и Агенцията по ядрено регулиране (АЯР); Демонтаж на UPS устройството към стария компютърен томограф в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД; лицензиране от АЯР.


Деловодна информация
00826 -
Д-1797 14/08/2017
да да
14/08/2017
Открита процедура
00826-2017-0008

 1. Решение номер Д-184/14.08.2017 г. за откриване на процедура 14.08.2017 г.
 2. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 16.08.2017 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 16.08.2017 г.
 4. Покана към участниците 16.08.2017 г.
 5. Документация - заглавна страница 16.08.2017 г.
 6. Указания за подготовка на офертата 16.08.2017 г.
 7. Технически изисквания 16.08.2017 г.
 8. ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ. Приложение №2 16.08.2017 г.
 9. Проект на договор 16.08.2017 г.
 10. Образци на документи 16.08.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Решение № 192/29.08.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация. Изх. №Д-1848/29.08.2017 г. 30.08.2017 г.
 2. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 30.08.2017 г.
 3. Информация при производство по обжалване (ЗОП). Изх. №Д-1917/12.09.2017 г. 12.09.2017 г.
 4. Съобщение във връзка с жалба до КЗК. Изх. № Д-1918/12.09.2017 г. 12.09.2017 г.
 5. Информация при производство по обжалване (ЗОП) 12.09.2017 г.
 6. Решение № 247/07.11.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация. Изх. №Д-2189/07.11.2017 г. 09.11.2017 г.
 7. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 09.11.2017 г.
 8. Решение № 277/07.12.2017 г. за прекратяване на процедурата 08.12.2017 г.
 9. Обявление № Д-2393/12.12.2017 г. 15.12.2017 г.

 • Дата
  14.08.2017
 • Последна промяна
  22.12.2017