Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Кодекс на професионалната етика

Този кодекс е издаден от Министерството на Здравеопазването, Обн. ДВ., бр.79 от 29 Септември 2000 г.

Въведение

Лекарската професия е творчество, което съчетава наука, изкуство и техника. Тя служи на живота, здравето (психическо и физическо) и работоспособността на отделния човек и целия народ. Лекарската професия е свободна професия. Тя изисква от лекаря човечност, всеотдайност и чувство за отговорност. Лекарят е длъжен да упражнява своята професия по съвест и да отговаря на доверието, което му предоставя тя. Лекарската етика е съвкупност от норми на поведение, които служат изцяло на живота и здравето на индивида и обществото. Етичните норми регулират отношенията на лекаря с пациента и неговите близки и отношенията на лекаря с колегите му и с обществото. Правилата на професионалната лекарска етика са задължителни за всеки лекар.

В началото
  • Дата
    04.08.2013
  • Последна промяна
    20.09.2013