Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Без потребителска такса

ПРИЛОЖЕНИЕ №14.

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ПО ЧЛ. 37, АЛ.1 ОТ ЗЗО
СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ПО ЧЛ.37, АЛ.З НА ЗЗО

От потребителска такса по чл. 37, ал. З на ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:

Прочети още: Без потребителска такса

Комисии по НЗОК

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Множествена склероза“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
Акад. проф. д-р Ив. Миланов
доц. д-р Д. Георгиев
проф. д-р О. Колев проф. д-р П. Стаменова
Членове:
д-р Кс. Кметска
д-р С. Иванова

Комисията заседава всеки вторник от 13:00 ч. до 14:00 ч. в Кабинета по Множествена склероза.

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Болест на Паркинсон“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
Акад. проф. д-р Ив. Миланов
доц. д-р Д. Георгиев
доц. д-р Д. Богданова
Членове:
д-р К. Кметска
д-р О. Асенов
д-р С. Иванова

Комисията заседава всеки ден от 13:00 ч. до 14:00 ч. в кабинета по треморография и Паркинсонова болест.

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Епилепсия за възрастни и за деца“

За възрастни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
доц. д-р П. Колев
доц. д-р И. Велчева
доц. д-р И. Райчев
Членове:
д-р Р. Кузманова
д-р Д. Димова
д-р О. Асенов
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
доц. д-р М. Миланова
проф. д-р П. Стаменова
Членове:
д-р М. Радева
д-р Ф. Алексиев

Детска възраст

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
доц. д-р В. Божинова
доц. д-р П. Колев
доц. д-р П. Димова
Членове:
д-р В. Томов
д-р Е. Славкова

Комисията заседава ежедневно в Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния и Детска неврологична клиника от 13:00 ч. до 14:00 ч.

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с диабетна полиневропатия“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
Акад. проф. д-р Ив. Миланов
доц. д-р И. Райчев
доц. д-р И. Велчева
доц. д-р Д. Богданова
Членове:
д-р О. Асенов
д-р П. Дамянов

Комисията заседава ежедневно в Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния от 13:00 ч. до 14:00 ч.

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с болест на Алцхаймер“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
доц. д-р И. Райчев
Акад. проф. д-р Ив. Миланов
Членове:
д-р Г. Николова
д-р Т. Евденова

Комисията заседава ежедневно от 13:00 ч. до 14:00 ч. в Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно-нервни заболявания.

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с шизофренни психози - атипични антипсихотици“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
доц. д-р Св. Хараланов
д-р Яна Дочева
Членове:
д-р А. Карадалиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
доц. д-р Л. Хранов
д-р Ив. Кръстникова
Членове:
д-р Ил. Димитрова
д-р А. Карадалиев

Комисията заседава ежедневно в Първа и Втора психиатрични клиники от 13:00 ч. до 14:00 ч.

Харта за правата на пациента

Харта за правата на пациента в MБАЛНП "Св. Наум" - ЕАД

& 1. Тази Харта е основен документ, който урежда отношенията между пациентите, провеждащи изследвания и лечение в Специализираната болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум" и екипите на болницата.

& 2. Тя е неразделна част от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум" - ЕАД.

Прочети още: Харта за правата на пациента

ВАЖНО!

Полезни връзки