Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00078.Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по реда на Глава 26, чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана до определени лица, с предмет:

Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София, включващ програмни продукти Гама Кодмастер, Гама Мултилаб, Гама Мултилаб – Web, Гама – Мултилаб – КААВ, Гама Стор, Гама Диети, Гама Конт и Гама Калк

 1. РЕШЕНИЕ Д-23/24.01.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 2. ПУБЛИЧНА ПОКАНА № Д-113/24.01.2017 г.
 3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 4. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
 5. ОБРАЗЦИ И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Протокол от 03.02.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилата оферта 03.02.2017 г.

Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

 1. Договор №47 от 08.02.2017 г. с контрахент „Гама Консулт - Калинкин, Прокопов и сие“ СД 08.02.2017 г.

 • Дата
  24.01.2017
 • Последна промяна
  21.02.2018