Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00104.Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предметът на обществената поръчка включва дейности по извънгаранционно абонамантно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД. В рамките на обществената поръчка се съдържат 76 обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация на документацията на обществената поръчка. Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура, включва: профилактика и проверка на технико-експлоатационните характеристики на апаратурата, в обем и обхват, в съответствие с изискванията на производителя и действащите разпоредби за качество и безопасна експлоатация на медицинската апаратура; диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на експлоатация на апаратурата и настройка и калибровка на апаратурата в съответствие с техническите изисквания на производителя. Доставката на резервни части не е предмет на обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-2489 28.12.2017 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2017-0012

 1. Документация - заглавна страница 28.12.2017 г.
 2. Решение Д-287/28.12.2017 г. за откриване на процедура 28.12.2017 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 28.12.2017 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 28.12.2017 г.
 5. Прогнозна стойност 28.12.2017 г.
 6. Проект на договор 28.12.2017 г.
 7. Техническа спецификация 28.12.2017 г.
 8. Образци на документи 28.12.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД“

Пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 02.03.2018 г. в 10:30 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Протокол № 1/02.02.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 05.02.2018 г.
 2. Протокол № 2/05.02.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 05.02.2018 г.
 3. Протокол № 3/16.02.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.03.2018 г.
 4. Протокол № 4/27.02.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.03.2018 г.
 5. Протокол № 5/02.03.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.03.2018 г.
 6. Протокол № 6/07.03.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.03.2018 г.
 7. Протокол № 7/13.03.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.03.2018 г.
 8. Протокол № 8/15.03.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.03.2018 г.
 9. Решение Д-87/28.03.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 29.03.2018 г.
 10. Решение Д-88/28.03.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка 29.03.2018 г.
 11. Решение Д-89/28.03.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка 29.03.2018 г.
 12. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-640/11.04.2018 г. 11.04.2018 г.
 13. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-652/12.04.2018 г. 12.04.2018 г.

 • Дата
  28.12.2017
 • Последна промяна
  12.04.2018