Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00094.Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група.

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) и Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Свети Наум” ЕАД, гр. София. Възложителят осигурява електрозахранването на един обект с търговско мерене на ниско напрежение в имот, находящ се в гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1. Възложителят разполага с един двусекционен трафопост присъединен на средно напрежение, в който са разположени два електромера на ниско напрежение - №96651131 и №62067214. Прогнозното количество електроенергия, което ще се доставя за срока на договора, е определено на 550 000 кВтч за 12 месеца.


Деловодна информация
00826 -
Д-1792 11/08/2017
не да
-
Публично състезание
00826-2017-0007

 1. Документация - заглавна страница 11.08.2017 г.
 2. Решение Д-183/11.08.2017 г. за откриване на процедура 11.08.2017 г.
 3. Обявление за публикуване (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-1792/11.08.2017 г. 11.08.2017 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 11.08.2017 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 11.08.2017 г.
 6. Проект на договор 11.08.2017 г.
 7. Техническа спецификация 11.08.2017 г.
 8. Образци на документи 11.08.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


 • Дата
  11.08.2017
 • Последна промяна
  11.08.2017