Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00084.Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно утвърдена техническа спецификация.


Деловодна информация
00826 -
Д-1080 30/03/2017
не да
-
Публично състезание
00826-2017-0004

 1. Документация - заглавна страница 30.03.2017 г.
 2. Решение Д-68/30.03.2017 г. за откриване на процедура 30.03.2017 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 30.03.2017 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 30.03.2017 г.
 5. Проект на договор 30.03.2017 г.
 6. Техническа спецификация 30.03.2017 г.
 7. Прогнозна стойност 30.03.2017 г.

 8. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


  ОТГОВОР-РАЗЯСНЕНИЕ по документацията за участие на основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП (Изх. № Д-1207/18.04.2017 г.) 18.04.2017 г.


 • Дата
  30.03.2017
 • Последна промяна
  18.04.2017