Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00075.Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД.


Деловодна информация
00826 -
Д-14793 05/12/2016
не да
-
Публично състезание
00826-2016-0008

 1. Документация - заглавна страница 05.12.2016 г.
 2. Решение Д-236/05.12.2016 г. за откриване на процедура 05.12.2016 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 05.12.2016 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 05.12.2016 г.
 5. Проект на договор 05.12.2016 г.
 6. Техническа спецификация 05.12.2016 г.
 7. Прогнозна стойност на обществената поръчка 05.12.2016 г.

 8. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  СЪОБЩЕНИЕ


  за отваряне на пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя по обществена поръчка с предмет:

  Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД.

  Пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения по обособени позиции ще бъдат оповестени на 03.02.2017 г. в 8:30 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

  Боряна Колевска
  Председател на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, съгласно Заповед № Д-260/28.12.2016 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД


  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  1. Протокол №1 от 17.01.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 18.01.2017 г.
  2. Протокол №2 от 30.01.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 24.02.2017 г.
  3. Протокол №3 от 03.02.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 24.02.2017 г.
  4. Протокол №4 от 15.02.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 24.02.2017 г.
  5. Решение Д-42/24.02.2017 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 24.02.2017 г.
  6. Решение Д-43/24.02.2017 г. за прекратяване на обществена поръчка 24.02.2017 г.
  7. Решение Д-44/24.02.2017 г. за прекратяване на обществена поръчка 24.02.2017 г.
  8. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 09.03.2017 г.
  9. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 13.03.2017 г.

 • Дата
  05.12.2016
 • Последна промяна
  13.03.2017