Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00090.Строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предмет на поръчката е извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, по осем обособени позиции, съгласно утвърдена Техническата спецификация.


Деловодна информация
00826 -
Д-1578 29/06/2017
не да
Обява
9065740

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-150/29.06.2017 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява
 5. Указания към участниците
 6. Техническа спецификация
 7. Проект на договор
 8. Приложение към ценовото предложение

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи) • Дата
  29.06.2017
 • Последна промяна
  02.08.2017