Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00103.Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В предмета на обществената поръчка се съдържат 241 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.


Деловодна информация
00826 -
Д-2294 28/11/2017
да да
28/11/2017
Открита процедура
00826-2017-0011

 1. Документация - заглавна страница 29.11.2017 г.
 2. Решение номер Д-269/28.11.2017 г. за откриване на процедура 29.11.2017 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 29.11.2017 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 29.11.2017 г.
 5. Проект на договор 29.11.2017 г.
 6. Техническа спецификация 29.11.2017 г.
 7. Образци на документи 29.11.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Разяснение по процедура във връзка със отправено запитване. Изх. № Д-2392/11.12.2017 г. 11.12.2017 г.
 2. Протокол №1 / 16.01.2018 г. 17.01.2018 г.
 3. Протокол №2 / 17.01.2018 г. 17.01.2018 г.

 • Дата
  28.11.2017
 • Последна промяна
  17.01.2018