Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00100.Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София


Деловодна информация
00826 -
Д-2086 25/10/2017
да да
25/10/2017
Открита процедура
00826-2017-0010

 1. Документация - заглавна страница 27.10.2017 г.
 2. Решение номер Д-240/25.10.2017 г. за откриване на процедура 27.10.2017 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 27.10.2017 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 27.10.2017 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 27.10.2017 г.
 6. Проект на договор 27.10.2017 г.
 7. Техническа спецификация 27.10.2017 г.
 8. Прогнозна стойност на обществената поръчка 27.10.2017 г.
 9. Образци на документи 27.10.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


 • Дата
  25.10.2017
 • Последна промяна
  27.10.2017