Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00093.Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Обществената поръчка е доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по 12 обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация.


Деловодна информация
00826 -
Д-1776 07/08/2017
да да
07/08/2017
Открита процедура
00826-2017-0006

 1. Решение номер Д-181/07.08.2017 г. за откриване на процедура 07.08.2017 г.
 2. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 09.08.2017 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 09.08.2017 г.
 4. Документация - заглавна страница 09.08.2017 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 09.08.2017 г.
 6. Техническа спецификация 09.08.2017 г.
 7. Прогнозна стойност на обществената поръчка 09.08.2017 г.
 8. Проект на договор 09.08.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


 • Дата
  07.08.2017
 • Последна промяна
  09.08.2017