Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00079.Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 9 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-364 24/02/2017
да да
24/02/2017
Открита процедура
00826-2017-0001

 1. Документация - заглавна страница 27.02.2017 г.
 2. Решение Д-41/24.02.2017 г. за откриване на процедура 27.02.2017 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 27.02.2017 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 27.02.2017 г.
 5. Техническа спецификация 27.02.2017 г.
 6. Прогнозна стойност на обществената поръчка 27.02.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Протокол №2 от 13.04.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 13.04.2017 г.

 • Дата
  27.02.2017
 • Последна промяна
  13.04.2017